Ada tuturan satua Ida Pranda Waurauh (Pranda Sakti) matapa di Gunung Toklangkir. Kaselun-selun Ida nangun tapa, lantas ada ujan bales pesan, tur kanti blabar agung. Dugas ujané sedeng balesa, ada jlati kalung gedé pesan anyud, ngojog di arep Ida Pranda. Yan kénkén kapo kayunida, lantas pastunida jlatiné ento, apang dadi anak luh jegég, tur anaké luh ento lantas anggonida panyeroan. Kasuén-suén ada nganggon pamitra panyeroané anto, ané nganggon pamitra madan I Rungsing.

Kacerita jani i panyeroan ngalih saang, nepukin lantas ia lelasakan tur saangé tuh-tuh. Saangé ento lantas aliha tekén i panyeroan. Yan mungguhin lelasakané ento, druén Ida Betara Brahma. Ida Betara Brahma lantas mrupa manusa nyagjagin i panyeroan. Dugasé anto i panyeroan suba suud mesel saang, ngandika lantas Ida Betara Brahma, “Ih jero anak luh, dadi jeroné bani ngalih saang dini?”

Masaut i panyeroan, “inggih jero, tan wénten ja tiang ngidih ring sira-sira. Awinan tiang purun ngrereh, sengguh titiang tan wénten sané nruénang lelasakané puniki.” Buin ngandika Betara Brahma, “nah lamun kéto, lamun baang ja nyanggamain déwék nyainé jani acepok dogén, bakal tusing dadiang wicara. Yan nyai tusing nyak, bakal tunasang patut tekén sang yogia matutang,” kéto pangandikan Betara Brahma, masaut lantas i panyeroan, “inggih jero, déwék tiangé anak sampun wénten nruénang, mangda sampun punika malih ngawinang tiang sisip.”

“Nah yadiapin kéto, lamun suba nyak nyai ajak masanggama, sing ja ngranaang kénkén. Nanging kéto, yan suba bira nyanggamain nyai, nyanan petengé da pesan baanga kurenané ngajak nyai. Nah lamun suba ja liwat petengé nyanan, dadi sakeneh nyai.”

Déning kéto nyak koné i panyeroan, lantas matemu Ida Betara Brahma tekén i panyeroan. Di subané suud masanggama, i panyeroan lantas mulih ngaba saangné.

Kacrita nyanan petengé, I Rungsing ngajakin i panyeroan masanggama. I panyeroan tuara nyak, déning inget tekén pamunyin anaké i tuni. Déning I Rungsing kedeh pesan, mawinan payu i panyeroan kasanggamain. Di subané suud masanggama, sagét I Rungsing tuara inget-inget tekén déwék, tur lantas mati. Kacerita i panyeroan suba beling gedé: belingé ento pagaén sang kalih, Betara Brahma tekén I Rungsing. Kacrita jani Ida Pandita Sakti ngandikaang i panyeroan nyuang yéh, bakal anggén Ida masucian. Ngénggalang lantas i panyeroan ngaba jun ka pancoran.

Kacrita Ida Betara Guru mrupa anak alit tedun uli Suargan ngojog di luanan pasiraman Ida Pranda Sakti tur ngubek yéhé, kanti putek koné dadinné. Jani i panyeroan, mara ukana masalud, lantas yéhé putek. Ditu lantas ia branti tur mamisuh-misuh, “dong cicing-cicingan manusané, dadi bani ja mutekang yéh pasiraman Ida Pranda.”

Mara kéto abet i panyeroan, masaut lantas Ida Betara Guru, “ih iba jlema corah, ento belingan ibané pagaén ajaka dadua. Dadi iba tusing ngelah kimud tekén Pranda Sakti?” Mara kéto pangandikan Ida Betara, lantas ngénggalang i panyeroan ka patapan matur tekén Ida Pranda, nguningang anaké cerik ngubek yéh tur matbat déwékipun. Déning kéto duka Ida Pranda, lantas Ida ngarad gamangé di Pulaki, apang ngrejek anaké cerik. Lantas gamangé pada nyikep ngalih anaké cerik. Ida Betara Guru lantas musna, awanan tusing tepukina anaké cerik. Lantas mlipetan koné buin gamangé.

Kacrita i panyeroan, ada koné anak nemenin, tur lantas ia makurenan. Kaselun-selun belingné i panyeroan, lekad koné pianakné muani, nanging tuah asibak, adanina I Raré Sigaran.

Gelisin satua, kacrita Ida Sang Prabu di Negara Yodia ngadaang ramé-ramé, gong muah igel-igelan. Dugasé ento Mén Raré Sigaran makeneh mabalih, lantas ia ngomong tekén kurenané, “Bapanné! Icang mabalih, Bapanné men ngajak i cening jumah. Yan i cening nagih mabalih, da pesan baanga! Icang kimud ngelah pianak koné tuah asigar,” kéto abetné Mén Sigaran, nyak koné ané muani ngempu jumah. Mén Sigaran lantas majalan.

Kacrita suba ia neked di pabalih-balihan. Anaké mabalih jeek pesan, sawetara ada jlema duang tali. Makapeteng koné Mén Sigaran mabalih ditu.

Kacrita jani I Raré Sigaran, nyilib ia luas mabalih, tusing tawanga tekén bapanné.

Tan kacrita I Raré Sigaran di jalan, suba koné ia teked di tongos pabalih-balihan, jag nyluksuk ka tengah ngalih-ngalihin méménné.

Suba nyidaang teked di tengah ditu ia kedardar-kedordor ningal-ningalin méménné, nanging tuara ajinanga. Déning kéto paundukan I Raré Sigarané, ditu lantas ia kasuryak-suryakin, tur sabantas anaké ningalin makejang ngon, déning tumbén nepukin jlema mawak asibak, matendas asibak, malima anéh, mabatis anéh, maprana asibak, makejang asibak. Dadi rejenga I Raré Sigaran tekén anaké, kanti buud baana igel-igelané. Mén Sigaran milu masih nyluksuk medasin ané krebut baan anaké. Sasubané pedas baana, panakné rebuta ditu, lantas jemaka I Raré Sigaran tur ajaka mulih. Di subanné teked jumah, lantas ia ngwél, ngwélang kurenanné, baané ia ampah ngajak pianak.

Makelo-kelo kacrita I Raré Sigaran morahan tekén mémé bapanné, kéné munyinné, “nah mémé kalih bapa, jani tiang ngalahin mémé kalih bapa luas ka alasé, praya ngalih nyaman tiangé buin asibak, réh kimud pesan tiang kéné mawak asigar dadi kakedékan gumi.”

Masaut méménné, “nah kemu ja cening luas, nanging da makelo!” Déning mémé bapanné lega, lantas majalan koné I Raré Sigaran ngungsi alasé, menék gunung tuun gunung. Kacrita koné ia di Padukuhan dané Jero Dukuh Sakti. Lantas katakonin I Raré Sigaran, “inggih Jero Dukuh, mawinan titiang rauh mriki, antuk ibuk manah titiangé mawak asibak. Mangkin titiang jaga ngrereh nyaman titiangé sané malih asibak.”

Ngandika Jero Dukuh Sakti, “béh cening, nyaman ceningé anak tusing ja ada di alasé ténénan, anak ia ditu di suargan, di pamedal Ida Betara Guru mrupa paras. Nah cening tuara tau kranan ceningé mawak asigar muah kranan ceningé nongos di Suargan, bapa nuturin cening, i malu dugas ceningé nu di belingan, mémén ceningé sisip mamisuh-misuh Ida Betara Guru: déwék ceningé kaambil asibak baan Ida Betara,” kéto pangandikan dané ngelarang yoga nglepugan asep. Ento asepé tuuta tekén I Raré Sigaran.

Kacrita teked lantas ia di Suargan Betara Guruné. Ngandika Ida Betara Guru tekén I Raré Sigaran, “ih Raré Sigaran, apa alih cai?”

Matur lantas I Raré Sigaran, “inggih Ratu Betara, titiang ngrereh nyaman titiangé sané malih asibak.”

“Nah kema alih nyaman cainé ditu, anak ia suba dadi igel-igelan.”

“Inggih Ratu Betara.” Alih-alihina lantas nyamanné di tongos igel-igelané, nget bangkuang dogén tepukina ditu turmaning makejang maplangka. Dadi lantas ia matur tekén Ida Betara, “inggih Ratu Betara, tan wénten nyaman titiangé irika.”

“Nah bisaang suba iban cainé ngalih-alihin dini!” kéto pangandikan Ida Betara, lantas buin alih-alihina nyamanné, lantas tepukina di obag-obag lawanganné, paras mrupa jlema asigar, ento lantas sangkola aturanga tekén Betara Guru. Ngandika Ida Betara, “ih, né tidong nyaman cainé!”

Matur I Raré Sigaran, “Ratu Betara, puniki sampun nyaman titiangé.”

“Tidong, né katawang paras.”

“Puniki sampun Ratu Betara,” kéto aturné I Raré Sigaran tur atepanga lantas parasé ento di awakné, teka nyak madékét tur patuh pesan gobanné.

Jani I Raré Sigaran di Suargan, lantas kapangandikaang mulih tekén Ida Betara.

Matur lantas I Raré Sigaran, “yéning palungguh Betara ngicén ja Dedari Supraba, titiang ngiring pakayunan palungguh Betara.” Ida Betara tan ica. Déning bes kedeh I Raré Sigaran mapinunas, pamragat kaicén lantas ia, Dedari Dupraba, mapamit lantas ia mulih.

Gelisin satua, teked koné suba jumahné, dapetanga méménné berag gati kabatek baan sedihné makelo kalahin pianak. Jani mara teka pianakné, ngon tur kendel pesan koné ia, wiréh pianakné suba mawak abungkul.

“Beh, i cening teka kadén mémé cening suba mati. Né nyén né, dadi cening ngajak anak luh jegég?” Masaut lantas pianakné nuturang buat palanné neked ka Suargan. Suba kéto, jani Dedari Supraba lantas ngaji umah sagenepa miwah panjak liu. Magenep pesan koné ada ditu, ajian Dedari Supraba. Ditu lantas I Raré Sigaran nyeneng agung tur negarané ento kadanin Negara Sigaran.

Jani kacrita Anaké Agung di Yodia mireng orta undukné I Raré Sigaran dadi agung, lantas gebuga Negara Sigarané. Rames pesan koné siaté, panjaké liu pada mati, nanging pamragat siate: sapih, tusing ada kalah. Matuk Anaké Agung soang-soang ka negara. I Raré Sigaran jenek nyeneng agung di Negara Sigaran.

Kacerita ada anak makurenan, ngelah pianak plekutus liunné, luh-muani kayang ané enu di basangné. Répot ia ngurusang pianak dogén, makejang gaénné suba angkuhina, nanging tusing mapikolih. Madagang tuara mabati, buina umahné rénggang-rénggong, raabné pacalompong maengsuban baan upih. Sabilang ujan ia matis ajaka makejang di batan umahné.

Gaginan ané luh tuah ngénggong ka pisaga, tapihe srétsét pasulanting. sing kamben anggona némbélin, pasringkut jejaitané ngalipan, dakin awakné magembi, bok barak tur sutsut giling tuara taén mambuh, sawiréh ia tusing maan ngitungang awak, sépanan mapayas suba sagét beling. Dasarin baan pongah, tulus masi ia ngupadiring pianak-pianakné.

Kacerita nuju rahinan Galungan, ané muani répot magadang di paon ngendihang api, numpeng, muah matanding. Suba suud ia mébat, bareng isinina bantené lawar barak miwah putih, sesaté, goréngan babi pada matebih, basé porosan, tapé, biu, jaja uli, muah jaja gina. Kacerita jani, Pan Brayut kayehan mandus tur mambuh, tur masisig. Suba teked jumah, lantas ia ka paon ngendihang api, asep menyan astanggina, tur dapdap majegau. Ngelah ia saput abidang tetemon suba buuk ento jua kasrebetang. Kacerita jani suud mabanten, pesu Pan Brayut ngganggur, ané luh enu ia medem ngengkis nyalepang gerak-gerok, pianakné bek paglanting ada medem nyamping, lén nungkayak, nyrekutut, ada marep ka tebén, kakakebin tekén ané paling Ketut, ngéndah solah pianakné medem. Suba pada bangun pianakné, ada ané nagih nasi, nagih saté, ada ngeling goar-goar, bangun lantas Mén Brayut kijap-kijap matané enu ngepit, laut pesu katututin tekén pianakné madandan bilang samping, ada di duri, ada di malu, ada nimanin, awanan kanti kobed Mén Brayut majalan.

Suba teked di paon, lantas ngubetin jelanan, ngagah sokasi misi jembung prungpung, cobék kahkah maong turin ilang atebih, pauyahan cawan enu apahteluan, ngogo calung ngalih uyah, suba suud masagi ngungkab pané pangaron. Di kamarané misi letlet, saté gunting, baking miwah dedeleg marus, iga sesaté calon kakuung jepit babi, ulain engkuk, urab-uraban. Makejang telah daaranga nasi ajaka pianakné di paon, ané lénan makuyang-kayingan di wangan tusing baanga ka paon. Méméné tusing nawang sagét teka né muani laut nyagjag ka paon dapetanga pianake ngeling tur jemaka pada kasihin.

Kacerita bapanné ngungkab jelanan mara neked di paon dapetanga Mén Brayut enu malengis bibihné enu nganggar saté, calon. Mara kéto nelik sambilanga mamunyi,

“Ben kéné gaén Nyainé, mara bangun jag ngamah dogén tusing ada Nyai nuyuhan nyang abedik, pianak telah ngeling pagerong diwangan, Nyai jag dadi ati ngamah padidian mauneb jelanan, tusing ngelah olas ati. Miribné Iba panumitisan dongkang, kéwala nyak manakan. Cendek apang jani Iba magedi pang mesan sing ada enot kai Iba setata ngrebedin, tusing ada nekang asil”.

Mén Brayut masih pongah buka tusing nawang lek misbis sesaté, calon, tulang iga, ulam engkuk, jepit babi. Suba jani ia suud madaar, mabasehan paso belah buin dekil, laut masaut,

“Bapanné tusing benah ngraos buka kéto, kija men Icang nuju? i bapa suba melasin, i mémé suba mati, i dadong tong ada. Yén buat tusing nekang apa-apa, kéngkénang men, tungkula suba uyak pianak? Buka bapanné, nuju malali ka pisaga yadin diwangan, teked jumah tuah ngenbusin kamben dogén gaéné, nuju icang ngendihang api di paon, teka ngedéng lima ngajak ka baléné kanti buung nyakan”, kéto pasaut Mén brayut sada pongah.

Pan Brayut masaut nangkis, “Yé nguda Nyai kéto, yén Icang salahang, kadén Nyai ngidamang yuyu ané manakan? Ento nglalahin, sangkal liu pianaké”.

Mara kéto, dadi pada siep makadadua madulurin nyalanang legan keneh. Tan kacarita sagét pada kelih-kelih pianakné Pan Brayut ané muani bagus-bagus, ané luh jegég-jegég. Liu bajang tarunané pada edot tekén pianakné. Gelisin satua, jani pianakné ané luh suba ada masomah tur numbuhin cucu ulihan luh, pianakné muani suba masi ada makurenan numbuhin cucu. Makejang pianak mantuné pada masekaya, makrana dadi sugih Pan Brayut. Sawireh Pan Brayut suba tusing magaé, nerima pipis jani maguru ia tekén Pangerain Jempong malajahin indik ka-Budaan. Jani kanikayang Pan Brayut nyeraya sig gook kepuhé di sema agungé, umah soroh mémédiné ramé matinggah, ada nglanting muah noltol ati. Ada ngeberang kulit, bebuahan, pepusuh, basang, jejaringan, mata, ebok, jeriji, muah kekembungan sig kepuhé pasulengkat rebut buyung pagrayang maogahan tempuh angin, naketéltél, pakronyoh banyehé, bonné bengu andih. Suba jani teked betén, magarang cicingé saling langkungin ngrebut bangké.

Kacarita jani suba sandikala, kedisé petengé: krakuak, kokokan, kepet-kepet, goak, clepuk, kutuk-utuk, cegingan pagrukgak pada legik ngaé takut, munyin sesalaké mangerak, enjek pupu pagradag, kumangmang, langan-tangan, laweyan, mémédi, buta-buti.

Jani kacerita suba jam pitu ramé anaké ngetungin ento makacirin sadiané Pan Brayut. Buta-buti, kumangmang makejang pada ilang. Gelisin satua suba suud nyraya petengné, ngojog ia kema sig jeroan dané Pangeran Jembong tur kaongken pianak tekén Pangeran Jembong. Kacarita pianak, mantu, cucuné jumah pada répot maébat-ébatan tur suba pada suud makejang enu ngantosang sapetekan Pan Brayut dogén. Disubané teka Pan Brayut, mara lantas madaar sabarengan malelagaran, ada gending-gending, ada ngigel nyrégség, muah ané lén-lénan. Sasubané suud pada madaar matakon mantuné tekén Pan Brayut,

“Jero Wayan, sapunapi karsan Jeroné, anak Jeroné sami nurut”.

Masaut Dé Brayut, “Béh… buka suarga rasan keneh bapanné nepukin pianak mantuné makejang, nah jani lakar luas nukuhin”.

Mantunné luh muani pada girang ningehang.

Jani kacarita, Pan Brayut ngedum kasugihané tekén pianak matunné makejang pada abedik, enu a pah siaan bakal anggona bekel nukuhin. Disubané pragat saupakarané, makejang pianak, mantu pada nututin, ada ngaba tikeh, galeng, tapih, kasur, pangoréngan, penyanyan belah, payuk prungpung, makejang abana ka padukuhan.

Sedek Pan Brayut majalan ka padukuhan tututina tekén pianak mantunné makejang, liu anaké mabalih di sisin jalané. Ada anak luh mapunduh tur ia pada pakrimik, ada ngorahang dot tekén pianak De Brayut ané paling keliha ané cara Arjuna. Ada masi ané ngorahang dot tekén ané Madénan pengadegé janjang buka Sang Gatotkaca. Ada ané dot tekén Ketut Subaya maduluran munyiné pongah, diastun pajalané égah-égah kewala gelahné gedé dawa. Yén turasan janiné anak muanina ané kéto paling melaha, kudu-kudu bagus, janjang jamprat, lamun wangdu bakel tuara dadi apa.

Ngéndah pakrimik anaké di jalan nyatuang pianak-pianak Pan Brayut. Ento kranané sangkal kayang jani ada raos yen ada anak ngaba barang bas liu kasenggakin cara Brayut kayang penyanyan belah pondonga. Pamragat satuuané Pan Brayut jani nukuhin prasida nemu rahayu rahajeng, buina pianak mantunné makejang sida labdakarya, pakedék pakenyung.

Satua Bali I Kedis Lanjana ngelemeng pesan tuturange teken Kumpine ipidan, tur ngelemeng mase kebace di bukune. I Lanjane mula kedis cenik, nanging wanen tur ngelah akal ngalahang tingkah corah kedis gede madan I Muun.

Tyang demen pesan teken satua nenenan, sawireh kumpin tyange nuturang kaimbuhin misi bebaudan. Satua beten niki, mejumu tulis tyang nganggen basa bali ane atugel-atugel. Nulis ulian inget-ingetan lan ngewacen ring wikipedia satua Bali.

Satua Bali I Kedis Lanjana

Kacerita mangkin nuju masan petanine tuun megae di umane. Liunan ane mara nénggala, ade ane sedeng ngurit, ade ane sedeng ngabag utawi nglampit. Ditu lantas liu kedis cenik-cenik ngalih amah, sawireh jelati, jangkrik, balang, blauk muah capung, ditu mase pade rame meliab, ane dadi amah-amakan kedis.

Sedeng iteh kedis-kedis cenik megarang amah-amahan, saget teka kedis gedé mekampid lumbang, memata gedé, buin misi galak milu merebut ajak kedis-kedis cenik. Kedis gede ento madan I Muun, soroh kedis meumah delod pasih. Nepukin goban kedis gede totonan, kedis cenike pade takut tur ngungsi ngejohin. Sing ada ane bani paek baan takut lakar cototine teken I Muun.

Bawak satua, kacerita jani ada kedis cerik ane ngindang ba duur, madan I Lanjana. Ia mula demen sliak-sliuk makeber di duur carike sambilang ngalih amah. Nepukin solah I Muun, inguh mase kenehne I Lanjana. “Ih, jero kedis gede. Tumben tepukin tyang dini. Nak nguda jero mesolah buka keto, bareng merebut tur misi galak teken kedis cenikan?”

Mare jene ningeh munyin I Lanjana, kedis meawak cenik mamunyi keto, pedih kenehne I Muun “Ih, tong tusing nawang ibe teken pedewekan kaine? Kai suba ane madan I Muun. Nak kenken keneh iban caine metakon buka keta, kal bani teken kai? Awak cenik pabedikin memunyi.”

Dongeng Fabel: [klik di sini]

Masaut lantas I Lanjana, “Ih iba Muun, solah ibane tusing manut teken agung geden awak ibane. Pang tawang, ne kai I Lanjana, tonden taen merasa takut tur a jerih."

Kedek ngakak I Muun ningeh munyin I Lanjana, lau memunyi. "Ih cai madan I Lanjana, tong apa lakar adung ibe, mani memunyi bangras kapin kai?"

Mesaut I Lanjana. "Saja ja iba gedé, sakewale tusing karoan gedénan apa tain ibane tekén tain kaine. Saje iba makampid lumbang tur mebulu samah, kai tusing takut yen  lakar mapetuk makeber. Yadiastun ke tuktuk langite lakar nemin kai.”

Bih, jengah pesan I Muun ningeh munyin I Lanjana, “Ih ibe Lanjana. Smbong pesan iba mesuang munyi di aep ne I Muun. Iba tuah kedis cenik gitil. Apane kal aduang. Sibah awak iban caine tusing ja gedenan teken tain kaine. Nah lautang, apa nyak tain caine gede amen munyin ibane?"

Mare ningeh munyin I Muun buka keto, I Lanjana lantas mekecos nyeliuh laut menceg di duur tain i kebo, “Ih, Muun ibe ane kasengguh ratun kedis uling delod pasih. Ne dong pedasin tain kaine!”

Ditu I Muun merasa bengong nepukin tain I Lanjana. Jeg meseliah pedih tur jengah kenehne sawireh merasa ibane kalahang kedis cenik.

Sasubanne keto ngomong Sang Muun brangti, “Nah, saja kai kalah, dening gedénan tain ibane. Ane jani jalan mategeh-tegehan makeber!” Kéto abetne Sang Muun, laut nimbal Sang Lanjana, “Jalan! Mai tutug kai!”

Satua Bali Lenan: [klik deriki]

Laut ngamaluin Sang Lanjana makeber. Sang Muun sahasa ngetut pakeberne Sang Lanjana. Di subane paek, encol Sang Lanjana mencegan di tendas Sang Muune, sambilange nyohcoh tendasne. Sang Muun tuara ajin tekén solahne Sang Lanjana keto. Buina tuara merasa tendasne tinggahina baan Sang Lanjana, mapan Sang Lanjana madewek kedis cerik.

Gelisang satua, suba tegeh pakeberne Sang Muun. Laut ia makaukan, “Sang Lanjana, Sang Lanjana!” “Uuuh,” keto pasautne Sang Lanjana. Dingeha sawat pesan ba duur tekén Sang Muun. Dening karasa Sang Lanjana nu ba duuran, laut Sang Muun ngietang makeber negehang. Ditu buin ia makaukan, “Sang Lanjana, Sang Lanjana!” “Uuuh,” keto buin pasautne Sang Lanjana. Sambilanga nyohcoh tendasne Sang Muun. Dening dingeha munyin Sang Lanjana nu masi ba duuran, dadi buin Sang Muun makeber negehang. Dewekne suba marasa kenyel pesan, buin tendasne marasa suba ngaap tur sakit.

Dening keto, ngomong jani Sang Muun, “Ih, Sang Lanjana, awake jani suba ngaku kalah. Tusing sida baan kai nutug cai, jalan suba jani tuun!” Sang Muun laut ngencolang masliuk nuunang.