Satua Bali I Kedis Lanjana lan I Muun

Satua Bali I Kedis Lanjana ngelemeng pesan tuturange teken Kumpine ipidan, tur ngelemeng mase kebace di bukune. I Lanjane mula kedis cenik, nanging wanen tur ngelah akal ngalahang tingkah corah kedis gede madan I Muun.

Tyang demen pesan teken satua nenenan, sawireh kumpin tyange nuturang kaimbuhin misi bebaudan. Satua beten niki, mejumu tulis tyang nganggen basa bali ane atugel-atugel. Nulis ulian inget-ingetan lan ngewacen ring wikipedia satua Bali.

Satua Bali I Kedis Lanjana

Kacerita mangkin nuju masan petanine tuun megae di umane. Liunan ane mara nénggala, ade ane sedeng ngurit, ade ane sedeng ngabag utawi nglampit. Ditu lantas liu kedis cenik-cenik ngalih amah, sawireh jelati, jangkrik, balang, blauk muah capung, ditu mase pade rame meliab, ane dadi amah-amakan kedis.

Sedeng iteh kedis-kedis cenik megarang amah-amahan, saget teka kedis gedé mekampid lumbang, memata gedé, buin misi galak milu merebut ajak kedis-kedis cenik. Kedis gede ento madan I Muun, soroh kedis meumah delod pasih. Nepukin goban kedis gede totonan, kedis cenike pade takut tur ngungsi ngejohin. Sing ada ane bani paek baan takut lakar cototine teken I Muun.

Bawak satua, kacerita jani ada kedis cerik ane ngindang ba duur, madan I Lanjana. Ia mula demen sliak-sliuk makeber di duur carike sambilang ngalih amah. Nepukin solah I Muun, inguh mase kenehne I Lanjana. “Ih, jero kedis gede. Tumben tepukin tyang dini. Nak nguda jero mesolah buka keto, bareng merebut tur misi galak teken kedis cenikan?”

Mare jene ningeh munyin I Lanjana, kedis meawak cenik mamunyi keto, pedih kenehne I Muun “Ih, tong tusing nawang ibe teken pedewekan kaine? Kai suba ane madan I Muun. Nak kenken keneh iban caine metakon buka keta, kal bani teken kai? Awak cenik pabedikin memunyi.”

Dongeng Fabel: [klik di sini]

Masaut lantas I Lanjana, “Ih iba Muun, solah ibane tusing manut teken agung geden awak ibane. Pang tawang, ne kai I Lanjana, tonden taen merasa takut tur a jerih."

Kedek ngakak I Muun ningeh munyin I Lanjana, lau memunyi. "Ih cai madan I Lanjana, tong apa lakar adung ibe, mani memunyi bangras kapin kai?"

Mesaut I Lanjana. "Saja ja iba gedé, sakewale tusing karoan gedénan apa tain ibane tekén tain kaine. Saje iba makampid lumbang tur mebulu samah, kai tusing takut yen  lakar mapetuk makeber. Yadiastun ke tuktuk langite lakar nemin kai.”

Bih, jengah pesan I Muun ningeh munyin I Lanjana, “Ih ibe Lanjana. Smbong pesan iba mesuang munyi di aep ne I Muun. Iba tuah kedis cenik gitil. Apane kal aduang. Sibah awak iban caine tusing ja gedenan teken tain kaine. Nah lautang, apa nyak tain caine gede amen munyin ibane?"

Mare ningeh munyin I Muun buka keto, I Lanjana lantas mekecos nyeliuh laut menceg di duur tain i kebo, “Ih, Muun ibe ane kasengguh ratun kedis uling delod pasih. Ne dong pedasin tain kaine!”

Ditu I Muun merasa bengong nepukin tain I Lanjana. Jeg meseliah pedih tur jengah kenehne sawireh merasa ibane kalahang kedis cenik.

Sasubanne keto ngomong Sang Muun brangti, “Nah, saja kai kalah, dening gedénan tain ibane. Ane jani jalan mategeh-tegehan makeber!” Kéto abetne Sang Muun, laut nimbal Sang Lanjana, “Jalan! Mai tutug kai!”

Satua Bali Lenan: [klik deriki]

Laut ngamaluin Sang Lanjana makeber. Sang Muun sahasa ngetut pakeberne Sang Lanjana. Di subane paek, encol Sang Lanjana mencegan di tendas Sang Muune, sambilange nyohcoh tendasne. Sang Muun tuara ajin tekén solahne Sang Lanjana keto. Buina tuara merasa tendasne tinggahina baan Sang Lanjana, mapan Sang Lanjana madewek kedis cerik.

Gelisang satua, suba tegeh pakeberne Sang Muun. Laut ia makaukan, “Sang Lanjana, Sang Lanjana!” “Uuuh,” keto pasautne Sang Lanjana. Dingeha sawat pesan ba duur tekén Sang Muun. Dening karasa Sang Lanjana nu ba duuran, laut Sang Muun ngietang makeber negehang. Ditu buin ia makaukan, “Sang Lanjana, Sang Lanjana!” “Uuuh,” keto buin pasautne Sang Lanjana. Sambilanga nyohcoh tendasne Sang Muun. Dening dingeha munyin Sang Lanjana nu masi ba duuran, dadi buin Sang Muun makeber negehang. Dewekne suba marasa kenyel pesan, buin tendasne marasa suba ngaap tur sakit.

Dening keto, ngomong jani Sang Muun, “Ih, Sang Lanjana, awake jani suba ngaku kalah. Tusing sida baan kai nutug cai, jalan suba jani tuun!” Sang Muun laut ngencolang masliuk nuunang.